11 + 12 =

Mar jo kinne ek streekrjocht kontakt opnimme mei:

Mefr. Anna Marike Dykstra – van der Woude
Skriuwer YKFE

Telefoan  0515 – 33 18 68