Fryske tsjinsten

Fryske tsjinsten dêr’t de útjeften fan de YKFE brûkt wurde, binne der wykliks yn ferskillende foarmen en troch ferskate tjserkegenoatskippen en foargongers. Se wurde ûnder oare oankundige yn de wykein bylage fan it Friesch Dagblad. Hjir sjogge jo in foto/fideoympresje: