Over YKFE

 

In 1977 kwam het Liedboek voor de kerken (Lfdt) uit en in 1978 de nieuwe Friese bijbelvertaling (NFBO ). Daar hebben aparte stichtingen voor gefungeerd.

In 1989 werd de Interkerkelijke Commissie voor de Friese Eredienst (YKFE) ingesteld om de liturgische handreiking van de toentertijd samenwerkende kerken (SoW) te vertalen. Dat begon met drie deeltjes Proeven voor de eredienst. Dat resulteerde in Ta de earetsjinst  (I 1987, II 1990 en III 1993 ). Het werd voortgezet met het vertalen van Dienstboek – een proeve (1998 ). Dat werd Tsjinstboek – in oanset (2005 ).
Na het uitkomen van Dienstboek – een proeve, deel II (2004) voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) volgde het vertalen ervan.
Tsjinstboek – in oanset, deel II kwam in 2010 uit.

Inmiddels is gewerkt aan het digitaliseren van het Lfdt (resultaat: cd-rom 2002) en het vertalen van het aanvullende liedboek Tussentijds (2005 ). De Friese editie daarvan werd Tuskentiden (2006 ).

In 2009 werd simultaan met het voorbereiden van Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013) begonnen met het vertalen ervan.
Dit resulteerde in Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke (2015 ).

Naast vertalingen wil de YKFE ook de uitgave van eigen Friese materiaal bevorderen. Met het oog daarop lijkt meer samenwerking met en tussen andere organisaties nodig. De YKFE is er voor de kerkelijke denominaties. Voor de Protestantse Kerk in Nederland heeft de YKFE de status van werkgroep van de Commissie Regionaal Overleg (CRO ).

De YKFE wil het gebruik van het Fries in en om de eredienst aan de orde stellen en bevorderen en doet dat door

  • het uitgeven van Fries materiaal voor de eredienst (liturgie en kerkmuziek)
  • het bijdragen aan de uitwisseling van het materiaal en het samenwerken tussen betrokken organisaties en personen
  • het zoeken van verbinding met kerkelijke organisaties en personen in Fryslân.